Vi är specialister på placering i familjehem

Kontinuitet och trygghet

Vi erbjuder professionell och omsorgsfull uppföljning av familjehemsplaceringar i nära samarbete med kommunernas socialtjänst.

Vi har lång erfarenhet av vilket stöd man som familjehem behöver för att skapa kontinuitet och trygghet för barn och ungdomar. Några av våra familjehem har arbetat med oss sedan verksamhetens start, flertalet i tio år eller mer. Det omfattande stöd och den trygga bas verksamheten erbjuder ger familjerna bästa tänkbara förutsättningar att klara de utmaningar de kommer att ställas inför.

Vi erbjuder

  • Placeringar i familjehem inom ramen för LVU och SoL
  • Utbildade och utredda familjehem för barn/ungdomar 0-20 år, syskonplaceringar, förälder med barn
  • Ett väl upparbetat kontaktnät med kringresurser
  • Regelbunden handledning, konsultation och utbildning för familjer och personal
  • Möjlighet att alltid nå en konsulent på Familjehemsverksamheten
  • Gemensamma aktiviteter för familjehemmen
REFERENSER LÄMNAS PÅ BEGÄRAN

Kontakta oss!

Antingen du söker ett familjehem eller vill veta hur man blir det, så ta kontakt med oss så rätar vi ut alla frågetecken. Ring oss på 0515-180 30 eller lämna ditt telefonnummer så börjar vi med ett förutsättningslöst samtal.

Lämna ditt telefonnummer

Några socialsekreterare berättar

”Har räddat oss flera gånger”

Familjehemsverksamheten fanns med i bilden under större delen av min tid som socialsekreterare. Vi hade ett mycket bra samarbete och räddades flera gånger när Familjehemsverksamheten tog sig an uppgifter som vi själva inte hann med på socialkontoret.

Jag fick ta över en placering när jag började på socialkontoret. Familjen var mycket bra och stabil och det märktes att Familjehemsverksamheten gjort ett bra jobb med att matcha barn med familj utifrån uppgifter om bakgrund, behov och intressen.

Familjehemsverksamheten blev min förlängda hand. Den ansvariga konsulenten fungerade som familjens bollplank och ansvarade för all rapportering som krävdes. Det är ingen tvekan om att Familjehemsverksamheten är ett seriöst och kompetent konsulentföretag som underlättar socialsekreterarens arbete.

F d socialsekreterare i Ljungby

”Hade gärna anlitat Familjehemsverksamheten mer”

Här i Laholm har vi samarbetat med Familjehemsverksamheten sedan millennieskiftet. För närvarande hanterar de tre av våra placeringar.

Vi har ett väldigt gott samarbete. Familjehemsverksamheten är ett mycket seriöst och kunnigt förtag som tar sina uppdrag på största allvar. De är engagerade och lägger ned mycket tid och energi på allt från utredningar till stöd åt familjehemmen och dialogen med oss socialsekreterare.

Familjehemsverksamheten tar ett väldigt stort ansvar för varje placering och är tillgängliga dygnet runt för att stödja familjehemmen. Det gör att de lyckas även med väldigt svåra placeringar. Ett exempel är en större syskonskara som vi haft placerade via dem i 16 år. De som nu flyttat ut från familjehemmet har tagit studenten och har både jobb och eget boende. Utan det massiva stödet från Familjehemsverksamheten hade familjehemmet knappast orkat med uppgiften. Familjehemsverksamheten är ett litet företag med tre medarbetare. Seriösa som de är har de valt att hålla en hög kvalitet i stället för att expandera. Det innebär att de hanterar ett begränsat antal placeringar åt gången. Vi hade gärna sett att de hade resurser att ta hand om fler av våra placeringar, men vi är mycket nöjda med deras arbete.

Malin Lindqvist, socialsekreterare i Laholm

”Ett väldigt bra samarbete”

I Lidköping har vi numera en egen familjehemsenhet som uteslutande arbetar med familjehemsplacerade barn och ungdomar. Vi arbetar dels med familjehem i kommunal regi, dels med konsulentföretag som erbjuder placeringar i familjehem som de arbetar tillsammans med.

Sedan vi omorganiserades 2013 har jag två ärenden som en av konsulenterna på Familjehemsverksamheten i Falköping hjälper mig med. Det fungerar väldigt bra. Konsulenten engagerar sig mycket i barnen, vet vilka behov de har och bidrar till att upprätthålla kontakterna med barnens släktingar. Barnens ursprungliga nätverk är viktigt och Familjehemsverksamheten har hjälpt mig att organisera och planera barnens träffar med familjer och släkt.

I de ärenden jag har hos Familjehemsverksamheten kan jag konstatera att familjehemmen är trygga och bra, vilket tyder på att de är ordentligt utredda och utbildade. Familjehemmen får bra stöttning och Familjehemsverksamhetens konsulenter alltid är anträffbara.

Konsulenten och jag har tät kontakt och uppdaterar varandra om hur det går för barnen och vilka insatser som kan behövas. Jag är väldigt nöjd med hur samarbetet fungerar.

Socialsekreterare i Lidköping

iphone-2011-019

Matchningsprocess

Att hitta rätt familjehem till ett barn är av största vikt. Socialsekreterare, en konsulent från familjehemsverksamheten och familjehemmet träffas till att börja med en eller flera gånger. Om intresse finns att gå vidare tillhandahåller vi en skriftlig grundutredning angående den aktuella familjen. Denna är avsedd som ett komplement till socialnämndens egen utredning av familjehemmet. Vi kan på olika sätt hjälpa kommunen i matchningsprocessen. Nästa steg är att barnets föräldrar träffar familjehemmet och slutligen träffar familjen det aktuella barnet varefter inskolning tar vid.

Placering

När barnet är placerat håller konsulenten regelbunden kontakt, minst en gång i veckan, med familjen för handledning och stöd. Den täta kontakten skapar kontinuitet i det professionella arbetet och trygghet för familjehemmen. Detta ger möjlighet att på ett tidigt stadium bemöta de problem som uppstår. Vi har ett aktivt samarbete med socialsekreteraren som ansvarar för placeringen. Socialnämndens vård och genomförandeplaner är nödvändiga och viktiga styrinstrument i det fortlöpande arbetet kring en placering.

Vid behov hjälper vi till med samordning av kontakter med bland andra barn och ungdomspsykiatrin, skolkontakter, resurser inom skolan, samt bevakar barnets intressen inom ramen för LSS (lagen om särskilt stöd).

Noggrant urval innan placering

Det enskilda barnets bakgrund och behov är det som styr när vi erbjuder kontakt med ett eller flera familjehem. Familjehemsverksamheten har familjer kontrakterade runt om i Västra Götaland. Avtalet löper även när inget barn finns placerat i familjen, vilket bland annat innebär att det finns familjer redo att ta emot barn med kort varsel. Processen från det att en familj anmäler sitt intresse tills beslut om att en familj ska kontrakteras tar minst ett halvår. Urvalet sker med yttersta noggrannhet. Först efter djupintervjuer och en flera månader lång utbildningsperiod är detta arbete klart. Då vet både vi och familjen att den är väl förberedd att påbörja uppdraget som familjehem.

Handledning

Familjerna får kontinuerlig handledning av verksamhetens konsulenter. Därutöver samlas familjerna för grupphandledning. Vi använder handledarna som har specialistkompetens inom områdena psykologi, barnpsykologi, neuropsykiatri och habiliteringsfrågor. Vi använder oss också av enskild handledning och konsultation utifrån familjens eller barnets specifika behov.

Aktiviteter

I vårt stödsystem ingår också gemensamma aktiviteter som vi anordnar tillsammans med familjerna. De utgör en positiv grund för det övriga arbetet.

Läsvärd länk

Klicka in på HVB Guiden och LSS Guiden! Där hittar du bra artiklar och reportage.